ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Δασική Γενετική

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές έννοιες, ορισμοί. Δυνατότητες, προοπτικές, ιστορία και σπουδαιότητα. Η Μοριακή βάση της κληρονομικότητας – Οργάνωση του γενώματος. Δομή και ρύθμιση των γονιδίων, σχηματισμός γαμετών. Μεταβιβαστική γενετική – χρωμοσώματα, ανασυνδυασμός και σύνδεση. Γενετικοί δείκτες – μορφολογικοί, βιοχημικοί και μοριακοί δείκτες. Γενετική των πληθυσμών – συχνότητες γονιδίων, ομομιξία και εξελικτικές δυνάμεις. Ποσοτική Γενετική – Πολυγονιδιακά Γνωρίσματα, Κληρονομική ικανότητα και γενετικές Συσχετίσεις. Σημασία της γενετικής κληρονομικότητας στη αποδοτικότητα των δασικών οικοσυστημάτων. Γενότυποι και φαινότυποι στα δασοπονικά είδη. Σημασία της δασικής διαχείρισης στη διατήρηση των επιθυμητών γενετικών κληρονομικών χαρακτηριστικών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των διαλέξεων και των ασκήσεων στα πλαίσια του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση:
-Να γνωρίζει βασικές έννοιες της γενετικής και πως αυτές σχετίζονται με τα δασικά οικοσυστήματα

  • Να χρησιμοποιεί βασικά γενετικά εργαλεία που θα μπορούσε να αξιοποιήσει στη μελέτη, βελτίωση και προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.

Βιβλιογραφία

1. Δασική Γενετική. White T., Adams T. and Neale D. (2009). Εκδόσεις Στυλιανός Βασιλειάδης
2. iGenetics. Russell P. (2009). Copyright © 2010 Pearson Education, Inc., Publishing as Pearson Benjamin Cummings, 1301 Sansome St., San Francisco, CA 94111.
3. Γενετική Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών. Πανέτσος Κωνσταντίνος (1986). Εκδόσεις: Σ. Γιαχούδης & ΣΙΑ Ο.Ε.
4. Εξελικτική Βιολογία. Futyuma Douglas (1995). Εκδόσεις: Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας – Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Διδάσκοντες

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο