ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Δασική Βοτανική (Δένδρα και Θάμνοι)

Περιεχόμενο Μαθήματος

Μορφολογικά γνωρίσματα, γενική περιγραφή, βιολογικές απαιτήσεις, γεωγραφική εξάπλωση δασικών δένδρων και θάμνων της Ελλάδας και σημαντικών, από δασοπονική άποψη ξενικών δασικών δένδρων. Αναγνώριση σε επίπεδο είδους και υποείδους, με τη χρήση κλείδας και στερεοσκοπίων, δασικών δένδρων και θάμνων. Αναγνώριση δασοπονικών ειδών στην ύπαιθρο.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
● αναγνωρίζει τα κυριότερα δασοπονικά είδη της Ελλάδας,
● είναι σε θέση να αναγνωρίσει δασοπονικά είδη με τη χρήση κλείδας και στερεοσκοπίου και
● γνωρίζει βασικά γνωρίσματα των σημαντικότερων δασοπονικών ειδών της ελληνικής χλωρίδας, σε ότι αφορά τις βιολογικές απαιτήσεις, την εξάπλωσή τους κλπ.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Κοράκης Γ. 2015. Αυτοφυή δέντρα και θάμνοι. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα – Κάλλιπος.
Αθανασιάδης Ηρ. Ν. 1986. Δασική Βοτανική 2 – Δένδρα και Θάμνοι. Εκδόσεις Γιαχούδης-Γιαπούλης.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Phytologia Balcanica, Botanica Serbica, Phytotaxa, Nordic Journal of Botany, Feddes Repertorium

Διδάσκοντες

22370-25063-120
gefotiadis@aua.gr
Ο Δρ Γεώργιος Φωτιάδης ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές, στο Τμήμα Δασολογίας […]

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο