ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Δασική Βιομάζα και Ενέργεια

Περιεχόμενο Μαθήματος

Αρχές, μέθοδοι και μέσα αξιολόγησης και αξιοποίησης της δασικής βιομάζας για παραγωγή ενέργειας. Η δασική βιομάζα ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ενέργειας. Υφιστάμενη κατάσταση και ανάγκες ενέργειας, προβλήματα και προοπτικές αξιοποίησης της δασικής ενέργειας. Σχεδιασμός και μοντέλα δασικής ενέργειας. Παραγωγή ξυλοκαυσίμων, ξυλοκάρβουνων και δασικών υπολειμμάτων (συγκομιδής και κατεργασίας ξύλου). Προβλήματα και προοπτικές παραγωγής και κατανάλωσης ξυλοκαυσίμων. Βιομηχανικά προϊόντα για αξιοποίηση δασικής βιομάζας (πέλλετ, μπριγκέτες, μπριγκέτες ξυλοκάρβουνου). Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα χρήσης δασικής βιομάζας για ενεργειακές ανάγκες, η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανοήσει τα πλεονεκτήματα της δασικής βιομάζας για παραγωγή ενέργειας
• Χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες επεξεργασίας των δεδομένων για τη σύνταξη μελετών σχετικών με την ανάπτυξη μονάδων βιομηχανικών καυσίμων • Έχει τις ικανότητες να ανταποκριθεί σε μελλοντικές ερευνητικές ή επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
• Βάβουκα Δέσποινα 2009 "Βιομάζα: Βιοενέργεια και Περιβάλλον" Εκδόσεις Τζιόλα Θεσσαλονίκη
• "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΞΥΛΟΥ" 2012 Μετάφραση.: Ελευθεριάδης Ι και Ι Παπαμιχαήλ , ΚΑΠΕ Αθήνα
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
● Biomass and Bioenergy (Elsevier)
● Fuel (Elsevier)
● Energy (Elsevier)
● Applied Energy (Elsevier)
● Biofuels, Bioproducts and Biorefining (Wiley)
● Energies (MDPI)
● Renewable Energy (Elsevier)
● Sustainable Energy Technologies and Assessments (Elsevier)
● Journal of Biobased Materials and Bioenergy

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο