ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος

Δασική Αεροφωτογραφία - Τηλεπισκόπηση

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές έννοιες. Όργανα και υλικά αεροφωτογράφησης. Συστήματα και τεχνικές τηλεπισκόπησης. Φωτογραφικό σύστημα. Σχεδιασμός αεροφωτογράφησης. Γεωμετρία της αεροφωτογραφίας. Τύποι αεροφωτογραφιών. Χαρακτηριστικά στοιχεία της αεροφωτογραφίας. Φωτοερμηνεία-χαρτογράφηση. Στοιχεία φωτοερμηνείας-τηλεπισκόπησης. Διαδικασία θεματικής χαρτογράφησης. Εφαρμογές ερμηνείας της αεροφωτογραφίας στη δασική επιστήμη και στο περιβάλλον. Ορθοφωτογραφίες - Ορθοφωτοχάρτες. Δορυφόροι-τηλεπισκόπηση. Δορυφορικές εικόνες. Πλεονεκτήματα δορυφορικών δεδομένων. Αξιοποίηση δορυφορικών εικόνων στη δασική επιστήμη και το περιβάλλον, εφαρμογές. Συνδυασμός δορυφορικών δεδομένων με γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι σε θέση να:
● ερμηνεύουν δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες
● σχεδιάζουν κατάλληλες διαδικασίες λήψης τηλεπισκοπικών δεδομένων
● εξάγουν πληροφορίες για ποσοτικές και ποιοτικές μεταβλητές των χωρικών οντοτήτων που καταγράφονται σε δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες.

Βιβλιογραφία

Καρτέρης, Μ., 1995. Δασική αεροφωτογραφία. Univ. Studio Press.Θεσ/νικη.
Περάκης, Κ., κ.α.,2015. Η τηλεπισκόπηση σε 13 ενότητες. Αποθετήριο Kallipos.
Μηλιαρέσης, Χ.Γ., 2003. Φωτοερμηνεία – Τηλεπισκόπηση. Αθήνα: ΙΩΝ.
Hord, M. 1986., Remote Sensing: Methods and Applications. John Wiley & Sons.

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ανήκει στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. Παρέχει υψηλου επιπέδου εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με παράλληλη διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας που καλύπτει την ποικιλομορφία των ξηροθερμικών φυσικών οικοσυστημάτων ολόκληρης της νότιας Ελλάδας, και όχι μόνο
22370 23282
dasologia@aua.gr
Σκεπετάρη Κασσιανή
Παλιά Ιστοσελίδα
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο