ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Δασικά Φυτώρια-Αναδασώσεις

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ίδρυση δασικού φυτωρίου (αξιολόγηση της υφιστάμενης φυτωριακής αγοράς, εκτίμηση του κόστους παραγωγής, χαρακτηριστικά περιοχής ίδρυσης φυτωρίων, σχεδιασμός φυτωρίου, δομή φυτωρίου, οδικό δίκτυο, περίφραξη, κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανικός εξοπλισμός). Διαχείριση δασικού φυτωρίου. Συλλογή, επεξεργασία και διατήρηση σπόρων. Δασικά φυτώρια και έδαφος. Άρδευση. Παραγωγή γυμνόρριζων φυταρίων. Εξαγωγή φυταρίων, μεταφύτευση, ριζοκοπή. Παραγωγή βωλοφύτων (τύποι δοχείων, χαρακτηριστικά των δοχείων που επηρεάζουν την παραγωγή, χαρακτηριστικά των δοχείων που επηρεάζουν τις φυτωριακές εργασίες, υλικό πλήρωσης δοχείων, λίπανση βωλοφύτων, άρδευση βωλοφύτων, μέτρα περιποίησης βωλοφύτων, τρόποι μεταφύτευσης). Παραγωγή φυταρίων αγενώς. Λίπανση. Αντιμετώπιση ασθενειών και ζιζανίων, έλεγχος και καταπολέμηση μυκήτων και εντόμων. Έλεγχος, επιλογή και αρίθμηση φυταρίων, συσκευασία και μεταφορά φυταρίων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
● Να γνωρίζει όλη τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας ενός πρότυπου δασικού φυτωρίου, από την εκλογή της θέσης ίδρυσης και τη διαδικασία παραγωγής φυτευτικού υλικού μέχρι την προώθηση του προϊόντος.
● Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις αρχές και τις μεθόδους ποιοτικού ελέγχου των σπόρων και των παραγόμενων φυταρίων.
● Να πραγματοποιεί όλους τους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους στο υλικό σποράς και να αξιολογεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των φυταρίων.
● Να γνωρίζει και να είναι σε θέση να εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη διαχείριση ενός πρότυπου δασικού φυτωρίου αξιολογώντας και εκτιμώντας τόσο τις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς όσο και τις τοπικές κλιματοεδαφικές συνθήκες, καθώς και τη διαδικασία παραγωγής φυταρίων.
● Να περιγράφει τις βασικές αρχές των αναδασώσεων.
● Να επιλέγει τα κατάλληλα δασικά είδη, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε ένα αναδασωτικό έργο.
● Να καθορίζει τη μέθοδο για την τεχνητή ίδρυση δασοσυστάδων και να προσδιορίζει τις επιμέρους παραμέτρους εφαρμογής της.
● Να σχεδιάζει και να υλοποιεί έργα τεχνητής ίδρυσης-επανίδρυσης συστάδων.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
• Χατζηστάθης Α. και Σπ. Ντάφης, 1989. Αναδασώσεις – Δασικά Φυτώρια. Εκδόσεις Γιαχούδη – Γιαπούλη. Θεσσαλονίκη. Σελ. 264.
• Hartmann H. T., D. E. Kester, F. T. Davies Jr. and R. L. Geneve. 2014. Principles and Practices. Eighth Edition by Pearson Education, Inc. Published by Pearson Prentice Hall. England. p. 922.
• Bowes B. G. 2010. Trees and forests, a colour guide, biology, pathology, propagation, silviculture, surgery, biomes, ecology, conservation. Manson Publishing Ltd.
• Baskin C. C. and J. M. Baskin. 2014. Seeds: Ecology, Biogeography, and Evolution of Dormancy and Germination. Second Edition. Elsevier Inc.
• Beyl C. A. and R. N Trigiano., 2014. Plant Propagation Concepts and Laboratory Exercises. Second Edition. Taylor & Francis Group, LLC.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Journal of Environmental Horticulture
• Native Plants Journal
• Journal of Applied Ecology – British Ecological Society
• Annals of Forest Science-Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) (Springer Journal)
• European Journal of Forest Research – Springer Journal
• Forest Ecology and Management – Elsevier Journal
• Forestry – Institute of Chartered Foresters (Oxford Journals)
• International Journal of Agriculture and Forestry
• Journal of Sustainable Forestry

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο