ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Γραμματισμός στις φυσικές επιστήμες και στο περιβάλλον

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οι θεωρίες μάθησης στις Φυσικές επιστήμες. Κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση στις Φυσικές Επιστήμες και στο Περιβάλλον. Εννοιολογική οριοθέτηση της έννοιας του περιβάλλοντος. Αποσαφήνιση των εννοιών «οικολογία» και «περιβαλλοντικό ζήτημα». Ανάδειξη της διεπιστημονικής φύσης των ζητημάτων του περιβάλλοντος. Παρουσίαση των παιδαγωγικών στόχων της εκπαίδευσης για την αειφορία. Εφαρμογές – πορείες διδασκαλίας. Διδακτικά εργαλεία.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση να:
• μπορεί να συνδέσει το περιεχόμενο κάθε μαθήματος των φυσικών επιστημών με περιβαλλοντικά ζητήματα.
• μπορεί ο ίδιος/α αλλά και σε συνεργασία με συναδέλφους του να δημιουργήσει και να παρουσιάσει διδασκαλία μελέτης για εκπαιδευτικό σκοπό σε θέματα φυσικών επιστημών και περιβάλλοντος.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Σέρογλου, Φ. (2006) Φυσικές επιστήμες για την εκπαίδευση του πολίτη, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη
Matthews, M. (2011) Χρόνος για φυσικές επιστήμες. Επιστημονική επιμέλεια και εισαγωγή: Φανή Σέρογλου. Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Science & Education, School Science Review, International Journal of Environmental & Science Education

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο