ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος

Γονιμότητα Δασικών εδαφών

Περιεχόμενο Μαθήματος

Παράγοντες που επηρεάζουν τη γονιμότητα του εδάφους και την αύξηση των φυτών. Αργιλικά ορυκτά και γονιμότητα του εδάφους. Εκτίμηση της γονιμότητας του εδάφους. Θρεπτικά στοιχεία και θρέψη των φυτών. Βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους – λιπάσματα. Εφαρμογή της λίπανσης στη δασοπονία και συνέπειες.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αποκτούν, αφενός γενικές γνώσεις γονιμότητας δασικών εδαφών και αφετέρου, ειδικές γνώσεις που αφορούν τα θρεπτικά στοιχεία, τη συγκέντρωσή τους, τα προβλήματα που δημιουργούν στη θρέψη των φυτών η παρουσία τους σε υψηλές ή χαμηλές συγκεντρώσεις, οι λιπάνσεις καθώς και τα δασοκομικά μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται για μία ορθή, αειφορική διαχείριση. Βασικός στόχος είναι η κατανόηση των σχέσεων μεταξύ τους, οι αλληλεπιδράσεις τους και τη σημασία που έχει η ορθή και αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και των συστατικών τους για την υγεία του φυσικού περιβάλλοντος και όλων των έμβιων συστατικών τους.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
● Αλιφραγκής, Δ. 2008, Το έδαφος, Αιβάζης, ISBN: 9789608609068
● Αλιφραγκής, Δ. και Ν. Παπαμίχος. 1994. Γονιμότητα δασικών εδαφών. Δασικές λιπάνσεις. Θεσσαλονίκη.
● Γιάσογλου Ν. 1971. Μαθήματα Γεωργικής Χημείας (εδαφολογία) Ι Αθήνα.
● Γιάσογλου Ν. 1971. Μαθήματα Γεωργικής Χημείας (εδαφολογία) ΙΙ Αθήνα.
● Τάντος Β. και Α. Παπαμίχος Ν. 1990 Δασικά εδάφη Θεσσαλονίκη.
● Τάντος Β. και Α. Παπαϊωάννου. 2006. Δασική Εδαφολογία. Εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
● Current forestry reports, https://www.springer.com/journal/40725
● Urban Forestry and Urban Greening, https://www.journals.elsevier.com/urban-forestry-and-urban-greening
● Forestry, https://academic.oup.com/forestry
● Soil, https://www.soil-journal.net

Διδάσκοντες

+302237023282 & +302237025063
pantera@aua.gr

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ανήκει στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. Παρέχει υψηλου επιπέδου εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με παράλληλη διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας που καλύπτει την ποικιλομορφία των ξηροθερμικών φυσικών οικοσυστημάτων ολόκληρης της νότιας Ελλάδας, και όχι μόνο
22370 23282
dasologia@aua.gr
Σκεπετάρη Κασσιανή
Παλιά Ιστοσελίδα
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο