ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος

Γεωλογία-Ορυκτολογία-Πετρογραφία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Δομή και σύσταση του εσωτερικού της γης. Γεωλογικοί κύκλοι και γεωλογικός χρόνος. Ενδογενείς και εξωγενείς δυνάμεις. Στοιχεία Γεωλογίας της Ελλάδας, μελέτη γεωλογικών χαρτών. Στοιχεία κρυσταλλογραφίας, πετρογενετικά ορυκτά, φυσικές ιδιότητες των ορυκτών, συστηματική ταξινόμηση. Ασκήσεις κρυσταλλογραφίας. Εμπειρική διαγνωστική κυριότερων ορυκτών (ορυκτοδιαγνωστική). Σχηματισμός, ιδιότητες και ταξινόμηση των μαγματικών, ιζηματογενών και μεταμορφωμένων πετρωμάτων. Εμπειρική διαγνωστική κυριότερων πετρωμάτων (πετροδιαγνωστική). Χρήση του πολωτικού μικροσκοπίου στην ορυκτοδιαγνωστική και πετροδιαγνωστική.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια είναι σε θέση να μελετά και να αναλύει προβλήματα που έχουν σχέση με τη γεωλογία, τα ορυκτά και τα πετρώματα μιας περιοχής έτσι ώστε να συντάσσει μελέτες, να συμβάλλει στο σχεδιασμό και διαχείριση έργων, καθώς και στη λήψη αποφάσεων με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
● Στεφανίδης Παναγιώτης, 2016. Πετρογραφία, γενική και τεχνική Γεωλογία. Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.
● Μισοπολίνος Νίκος, 1990. Γεωλογία Πετρογραφία. Σ. Γιαχούδης & ΣIA O.E.
● Παπούλης Δημήτριος – Λαμπροπούλου Παρασκευή, 2016. Ορυκτολογία: Συστηματική ταξινόμηση των ορυκτών. Εκδόσεις Δίσιγμα.
● Θεοδωρίκας Στέργιος, 2010. Ορυκτολογία – Πετρολογία. Εκδόσεις Ερωδιός.
● Ροντογιάννη – Τσιαμπάου Θεοδώρα, 2021. Γεωλογία. Εκδόσεις Τζιόλα.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
● Hellenic Journal of Geosciences: http://www.hellenjgeosci.geol.uoa.gr/index.html
● Ορυκτός πλούτος: http://geolib.geo.auth.gr/index.php/mw
● European journal of mineralogy: https://pubs.geoscienceworld.org/eurjmin
● American mineralogist: https://pubs.geoscienceworld.org/ammin
● The Canadian mineralogist: https://pubs.geoscienceworld.org/canmin
● Lithosphere: https://pubs.geoscienceworld.org/lithosphere
● Geology: https://pubs.geoscienceworld.org/geology
● Geosphere: https://pubs.geoscienceworld.org/geosphere
● Journal of the geological society: https://pubs.geoscienceworld.org/jgs

Διδάσκοντες

22370 25063
sgalanop@aua.gr
Απόφοιτη Τμήματος Γεωλογίας, Σχολής Θετικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πατρών (1989). Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου […]

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ανήκει στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. Παρέχει υψηλου επιπέδου εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με παράλληλη διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας που καλύπτει την ποικιλομορφία των ξηροθερμικών φυσικών οικοσυστημάτων ολόκληρης της νότιας Ελλάδας, και όχι μόνο
22370 23282
Σκεπετάρη Κασσιανή
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο