ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Γενική Οικολογία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Αντικείμενο, θεμελιώδεις έννοιες και αρχές της οικολογίας. Βιολογική ποικιλότητα. Αβιοτικοί παράγοντες. Βιοκοινότητα. Αυτοοικολογία (ορισμοί, σχέσεις ανάμεσα στα έμβια όντα και τους παράγοντες του περιβάλλοντος). Οικολογία πληθυσμών (ορισμοί, χαρακτηριστικά πληθυσμών, μηχανισμοί ρύθμισης των πληθυσμών). Συνοικολογία (Ορισμός οικοσυστήματος, ανάλυση δομής και λειτουργίας οικοσυστημάτων. Παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία και τη σταθερότητα των οικοσυστημάτων). Οργάνωση στο επίπεδο των οικοσυστημάτων (ροή ενέργειας, περιοριστικοί παράγοντες, κυκλοφορία χημικών ουσιών, συμπεριφορά των οικοσυστημάτων στο χρόνο).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αποκτούν, αφενός γενικές γνώσεις γενικής οικολογίας και αφετέρου, ειδικές γνώσεις που αφορούν τα χαρακτηριστικά και την οργάνωση των πληθυσμών, τις σχέσεις μεταξύ τους, τις τροφικές αλυσίδες και πυραμίδες, τις μεγακοινότητες και τα βασικά χαρακτηριστικά. Βασικός στόχος είναι η κατανόηση των σχέσεων μεταξύ τους, οι αλληλεπιδράσεις τους και τη σημασία που έχει η ορθή και αειφορική διαχείριση των οικοσυστημάτων και των συστατικών τους για την υγεία του φυσικού περιβάλλοντος και όλων των έμβιων συστατικών τους.

Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Οικολογία, Βερεσόγλου Δ. 960-8439-05-1, ΓΑΡΤΑΓΑΝΗΣ ΑΓΙΣ-ΣΑΒΒΑΣ
Οικολογία, Michael Begon, Robert W. Howarth, Colin R. Townsend, UTOPIA ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ. ΕΠΕ.
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Διδάσκοντες

+302237023282 & +302237025063
pantera@aua.gr

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο