ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος

Γενετική Βελτίωση Δασικών Ειδών

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή-μέθοδοι εφαρμογής προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης. Ποικιλότητα φυσικών δασών- μέθοδοι έρευνας (ποικιλότητα εντός πληθυσμών – γενετική ποικιλότητα, συστήματα διασταυρώσεων και δομή συστάδας, γεωγραφική ποικιλότητα – φυλές, διαδοχές και οικότυποι, εξελικτική γενετική – διαφοροποίηση, ειδογένεση και υβριδισμός). Προελεύσεις-ορολογία σημασία στη γενετική βελτίωση. Έρευνα προελεύσεων. Προγράμματα βελτίωσης δασικών δέντρων. Πληθυσμοί βάσης – Είδη (αυτόχθονα και ξενικά), υβρίδια, πηγές σπόρου και ζώνες βελτίωσης. Φαινοτυπική μαζική επιλογή – γενετικό κέρδος, εκλογή γνωρισμάτων, άμεση και έμμεση επιλογή. Γενετικές δοκιμές – Σχέδια διασταυρώσεων, υπαίθρια σχέδια, εγκατάσταση πειραμάτων. Αξιοποίηση (ποικιλίες από ελεύθερη επικονίαση, ομοθαλείς οικογένειες και κλώνοι). Γονιδιωματική ανακάλυψη και λειτουργική ανάλυση των γονιδίων, επιλογή με γενετικούς δείκτες και βελτίωση – έμμεση επιλογή, άμεση επιλογή και βελτιωτικές εφαρμογές, γενετική μηχανική – γνωρίσματα στόχοι, μεταμόρφωση και αναγέννηση.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των διαλέξεων στα πλαίσια του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση:
● Να κατέχει βασικές γνώσεις της γενετικής βελτίωσης με σκοπό τη προστασία, ανάδειξη και διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων
● Να κατέχει τις αρχές της γενετικής βελτίωσης των δασικών ειδών που του επιτρέπουν να εφαρμόσει τις πρακτικές αυτές επιλέγοντας τη πιο κατάλληλη μέθοδο ανά περίπτωση.

Βιβλιογραφία

1. Δασική Γενετική. White T., Adams T. and Neale D. (2009). Εκδόσεις Στυλιανός Βασιλειάδης
2. iGenetics. Russell P. (2009). Copyright © 2010 Pearson Education, Inc., Publishing as Pearson Benjamin Cummings, 1301 Sansome St., San Francisco, CA 94111.
3. Γενετική Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών. Πανέτσος Κωνσταντίνος (1986). Εκδόσεις: Σ. Γιαχούδης & ΣΙΑ Ο.Ε.

Διδάσκοντες

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ανήκει στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. Παρέχει υψηλου επιπέδου εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με παράλληλη διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας που καλύπτει την ποικιλομορφία των ξηροθερμικών φυσικών οικοσυστημάτων ολόκληρης της νότιας Ελλάδας, και όχι μόνο
22370 23282
Σκεπετάρη Κασσιανή
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο