ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Βιομετρία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Συλλογή - παρουσίαση - επεξεργασία στατιστικών δεδομένων. Μέτρα θέσης (αριθμητικός και τετραγωνικός μέσος, διάμεσος, επικρατούσα τιμή, σχέση μεταξύ τους). Μέτρα διασποράς (διακύμανση τυπική απόκλιση, μέση απόκλιση, συντελεστής κύμανσης). Μέτρα μορφής (ασυμμετρία και κύρτωση). Στοιχεία πιθανοτήτων (Ορισμοί, δεσμευμένη πιθανότητα θεώρημα Bayes). Θεωρητικές κατανομές πιθανοτήτων (διωνυμική, κανονική, τυπική κανονική) και παράγωγες αυτών (t-κατανομή, Χ2 - κατανομή). Εκτίμηση παραμέτρων (διάστημα εμπιστοσύνης για το μέσο όρο και τη διαφορά μέσων). Έλεγχος υποθέσεων (έλεγχος για το μέσο όρο και τη διαφορά μέσων). Ανάλυση διακύμανσης (κατάταξη κατά ένα και δύο κριτήρια). Συσχέτιση και απλή γραμμική παλινδρόμηση. Μη παραμετρικοί έλεγχοι.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι σε θέση:
● Να επεξεργάζονται, να περιγράφουν και να επεξηγούν δειγματοληπτικά δεδομένα ποσοτικών μεταβλητών.
● Να προσδιορίζουν και να εξηγούν τα βασικά στατιστικά ενός δείγματος για την εκτίμηση της κεντρικής τάσης, της διασποράς και της μεταβλητότητας του.
● Να αναγνωρίζουν και να επεξηγούν θεωρητικές κατανομές πιθανοτήτων.
● Να πραγματοποιούν τους απαραίτητους στατιστικούς ελέγχους σε δείγματα ποσοτικών δεδομένων.
● Να εφαρμόζουν την μέθοδο της απλής γραμμικής παλινδρόμησης και να προσδιορίζουν τη συσχέτιση σε δεδομένα δασικών κυρίως μεταβλητών.

Βιβλιογραφία

1. Μάτης Κ. 2003. Δασική Βιομετρία Ι - Στατιστική. Εκδόσεις ΠΗΓΑΣΟΣ 2000. Θεσσαλονίκη.
2. Κιόχος Π. 1998. Επαγωγική Στατιστική. Εκδόσεις INTERBOOKS. Αθήνα.
3. Παπαδήμας Ο. και Χ. Κοίλιας 1998. Εφαρμοσμένη Στατιστική. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Αθήνα.
4. Χαλκός Γ. 2000. Θεωρία Εφαρμογές και χρήση Στατιστικών Προγραμμάτων σε Η/Υ. Εκδόσεις ΔΑΡΔΑΝΟΣ. Αθήνα.
5. Ψωινός Δ.Π. 1999. Στατιστική. Εκδόσεις ΖΗΤΗ. Θεσσαλονίκη.

Διδάσκοντες

+30-22370-23282, +30-22370-25063
zianis@aua.gr
Αποφοίτησα από το Τμήμα Δασοπονίας του ΤΕΙ Καβάλας με βαθμό πτυχίου 7,1 […]

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο