ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Αρχιτεκτονική Διαμόρφωση Φυσικού Τοπίου

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές αρχές και σύγχρονες τάσης έρευνας. Αρχιτεκτονική διαμόρφωση φυσικού τοπίου, ανθρώπινες δραστηριότητες και οι επιπτώσεις τους στο φυσικό τοπίο. Διαχείριση και αποκατάσταση φυσικού τοπίου. Ανάλυση και λειτουργία του τοπίου. Προστασία της ποικιλότητας του φυσικού τοπίου. Έννοια των οικοτύπων και τεχνοτύπων. Σχέσεις μεταξύ ετερογένειας και οικολογικής αστάθειας. Επίδραση της διαχείρισης των φυσικών οικοσυστημάτων στη δομή και διαμόρφωση του τοπίου. Πολιτιστικά χαρακτηριστικά και η σχέση τους με τα φυσικά στοιχεία και βιολογικές διεργασίες. Δυναμική διαχείριση των τοπίων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για τον καθορισμό εκείνων των επεμβάσεων στο φυσικό τοπίο, ώστε να ακολουθεί τις οικολογικές αρχές και
• έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του φυσικού τοπίου μετά από ανθρώπινες δραστηριότητες.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Ισπικούδης Ι. & Χατζηστάθης Α. 1995. Προστασία Της Φύσης Και Αρχιτεκτονική Τοπίου. Εκδόσεις Γιαχούδη Γιαπούλη. Τσιπηράς Κ. & Τσιπηράς Θ. 2007. Οικολογική Αρχιτεκτονική. Εκδόσεις Κέδρος Τσαλικίδης Γ.Α. 2008. Αρχιτεκτονική τοπίου. Εκδόσεις Επίκεντρο. - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Journal of Landscape Architecture (JOLA), Environment and Planning, Landscape Ecology, Landscape Journal, Landscape Research

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο