ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Αγροδασοπονία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή, βασικές έννοιες. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Αγροδασοπονίας. Βιολογικά, Οικονομικά και Κοινωνικά Πλεονεκτήματα. Βιολογικά, Οικονομικά και Κοινωνικά Μειονεκτήματα. Μορφές - Κατηγορίες Αγροδασοπονικών Συστημάτων και η κατάταξή τους. Συστατικά στοιχεία των Αγροδασοπονικών Συστημάτων. Κατάταξη ανάλογα με το είδος των συστατικών. Κατάταξη ανάλογα με τη διάταξη στο χώρο. Κατάταξη ανάλογα με τη διαδοχή στο χρόνο. Επισκόπηση των σχέσεων μεταξύ των συστατικών των αγροδασοπονικών συστημάτων και μεταξύ της Αγροδασοπονίας και μορφών εναλλακτικής γεωργίας. Ειδικές εφαρμογές της Αγροδασοπονίας. Ο ρόλος και η προοπτική της Αγροδασοπονίας. Η Αγροδασοπονία στην Ελλάδα: τάσεις και προοπτικές.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της επιτυχής παρακολούθησης του μαθήματος , οι φοιτητές/τριες θα έχουν κατανοήσει:

  1. έννοιες όπως είναι η αγροδασοπονία, συστήματα χρήσης γης, βιολογική γεωργία και προϊόντα.
  2. θα γνωρίζουν τα κυριότερα αγροδασοπονικά συστήματα από τη χώρα μας.
  3. θα είναι εξοικειωμένοι με τα πολλαπλά συστήματα χρήσης γης σύμφωνα με τις επερχόμενες αλλαγές στην ΚΑΠ και την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος.

Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
● ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Π.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ, ISBN 978-960-456-436-1
● Παντέρα Α. και Γ. Μουφλής. 2004. Αγροδασοπονία. Διδακτικές σημειώσεις, Παράρτημα Καρπενησίου, ΤΕΙ Λαμίας.
● Schultz, A., V. Papanastasis, T. Katelman, C. Tsiouvaras, S. Kandrelis, A. Nastis. 1987. Agroforestry in Greece. Working Document, Lab. of Range Science, A.U.T., Thessaloniki
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
● Agroforestry Systems, https://www.springer.com/journal/10457
● Urban Forestry and Urban Greening, https://www.journals.elsevier.com/urban-forestry-and-urban-greening
● Forestry, https://academic.oup.com/forestry
● 4. Soil, https://www.soil-journal.net

Διδάσκοντες

+302237023282 & +302237025063
pantera@aua.gr

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο