ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Αγγλικά IV

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στη χρήση ειδικού λεξιλογίου δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος αλλά και τη χρήση της γλώσσας στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Το εκπαιδευτικό υλικό (γραπτό και οπτικοακουστικό) αντλείται από θεματικές ενότητες που σχετίζονται με το επιστημονικό πεδίο του τμήματος (ενδεικτικά καλύπτονται θέματα δασικής οικονομικής, οικοτουρισμού, δασικής και περιβαλλοντικής πολιτικής, δασικών πυρκαγιών, στατιστικής και ερευνητικής μεθοδολογίας). Το εκπαιδευτικό υλικό αντλείται από ακαδημαϊκά κείμενα, επιστημονικά άρθρα, επιστημονικές διαλέξεις με έμφαση στις ακαδημαϊκές δεξιότητες (βασικές αρχές προφορικών παρουσιάσεων στον ακαδημαϊκό χώρο, εκθέσεις με ανάλυση στοιχείων και παρουσίαση αποτελεσμάτων, σύνθεση σύντομων κειμένων γραπτού ακαδημαϊκού λόγου).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η Αγγλική γλώσσα στο Ακαδημαϊκό περιβάλλον. Στόχος του μαθήματος είναι ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου σχετικού με τη δασοπονία και τη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος, η παραγωγή γραπτού ακαδημαϊκού λόγου η σύνταξη βιογραφικού στην Αγγλική γλώσσα και η άνετη επικοινωνία σε περίπτωση προφορικής παρουσίασης στον ακαδημαϊκό χώρο.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Survey research methods by Floyd J Fowler jr.
2. The CV book by James Innes
2 Ώρες Εβδομαδιαίως
  Διδακτικές Μονάδες

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο