ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Αγγλικά Ι

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με το βασικό λεξιλόγιο δασολογίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος. Το εκπαιδευτικό υλικό (γραπτό και οπτικοακουστικό) αντλείται από θεματικές ενότητες που σχετίζονται με το επιστημονικό πεδίο του τμήματος (ενδεικτικά καλύπτονται θέματα εισαγωγής στη δασοπονία, οικολογίας, μετεωρολογίας, γεωλογίας, μορφολογίας-φυσιολογίας φυτών). Μέσα από την επεξεργασία του συγκεκριμένου γλωσσικού υλικού οι φοιτητές διδάσκονται βασικές γλωσσικές δομές, εξασκούνται στις δεξιότητες και τεχνικές κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου και εισάγονται στη χρήση του επιστημονικού και ακαδημαϊκού λόγου (ορισμοί, κατηγοριοποίηση, περιγραφή διαδικασίας, περιγραφή πειράματος).
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας και κυρίως της δασικής και περιβαλλοντικής ορολογίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση κειμένων δασικής ορολογίας στην Αγγλική Γλώσσα, η παραγωγή και κατανόηση της Αγγλικής γλώσσας και η παραγωγή γραπτού λόγου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί και να επεξεργάζεται απλά κείμενα γραμμένα στην Αγγλική γλώσσα,
  • να αντιλαμβάνεται τον προφορικό λόγο και να μπορεί να συμμετέχει σε συζητήσεις στο αντικείμενό του σε ομάδες εργασίας στην Αγγλική γλώσσα, 
  • να παράγει σωστό γραπτό λόγο.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Global Environmental Problems by Tobias Lanz
2. Principles and Practice of Soil Science: The Soil As a Natural Resource by Robert E. White
3. The book of leaves by Allen J Coombes
2 Ώρες Εβδομαδιαίως
  Διδακτικές Μονάδες

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο