ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Προπτυχιακά

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος καταρτίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και αξιολογείται/επικαιροποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις αποφάσεις του Γ.Π.Α., προκειμένου να εναρμονίζεται και να προσαρμόζεται στις τρέχουσες επιστημονικές/ερευνητικές εξελίξεις και στις επαγγελματικές απαιτήσεις και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο. Το Τμήμα έχει καταρτήσει ένα πρόγραμμα κατανομής των μαθημάτων στα δέκα (10) εξάμηνα της διάρκειας των σπουδών.

Κάθε φοιτητής/τρια έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει το ατομικό του Πρόγραμμα Σπουδών με βάση τη δήλωση των μαθημάτων που υποβάλει στην αρχή κάθε εξαμήνου. Τα μαθήματα (υποχρεωτικά ή επιλογής υποχρεωτικά) παρακολουθούνται μόνον από τους/τις φοιτητές/τριες του αντίστοιχου εξαμήνου ή μεγαλύτερων εξαμήνων. Δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση μαθημάτων από φοιτητές/τριες που βρίσκονται σε μικρότερο εξάμηνο από εκείνο στο οποίο εντάσσεται το μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται το ελάχιστο 310 μονάδες ECTS στις οποίες περιλαμβάνεται η Πτυχιακή Εργασία (30 μονάδες ECTS) και η Πρακτική Άσκηση (10 μονάδες ECTS). Οι διδάσκοντες των μαθημάτων είναι υποχρεωμένοι στην αρχή του εξαμήνου να ανακοινώνουν τον προγραμματισμό διδασκαλίας, που περιλαμβάνει την ύλη του μαθήματος ανά εβδομάδα, για τις 13 εβδομάδες διδασκαλίας. Η αλλαγή του προγραμματισμού διδασκαλίας είναι δυνατή για εξαιρετικές περιπτώσεις.

Οδηγός Σπουδών - Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών

Κατηγορίες Μαθημάτων

Το σύνολο των παρεχόμενων από το πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων είναι 88, από τα οποία τα 14 είναι μαθήματα γενικού υποβάθρου ή θεμελίωσης στις βασικές επιστήμες, τα 41 μαθήματα ειδικού υποβάθρου ή κορμού και τα 33 μαθήματα εμβάθυνσης ή εμπέδωσης γνώσεων της ειδικότητας του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος. Σε ότι αφορά τον τύπο μαθήματος, από το σύνολο των παρεχόμενων από το πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων:

 • τα 46 είναι Υποχρεωτικά (Υ),
 • τα 38 Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ) και
 • τα 4 (μαθήματα Αγγλικών) υποχρεωτικά υπό προϋποθέσεις (υποχρεωτικό για όσους δεν έχουν αναγνωρισμένο τίτλο γνώσεων Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2).

Συγκεκριμένα, η αγγλική γλώσσα διδάσκεται στο Τμήμα ως υποχρεωτικό μάθημα στα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα. Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Γ.Π.Α. (152/28-05-92 και 166/13-07-93) απαλλάσσονται από το μάθημα της αγγλικής γλώσσας οι κάτοχοι πιστοποιητικών γλωσσομάθειας (Αγγλικής) επιπέδου τουλάχιστον Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Γ.Π.Α. (συνεδρία: 13-09-94) αποφάσισε για το
μάθημα της αγγλικής γλώσσας να μη χρησιμοποιείται η καθιερωμένη βαθμολογική κλίμακα, αλλά ο χαρακτηρισμός «Επαρκώς»/«Ανεπαρκώς». Προϋπόθεση για την απονομή πτυχίου στους/στις φοιτητές/τριες που δεν έχουν απαλλαγεί από την ξένη γλώσσα είναι να έχουν συμμετάσχει με επιτυχία στις εξετάσεις και των τεσσάρων εξαμήνων του μαθήματος.

Το σύνολο των απαιτούμενων Διδακτικών Μονάδων (Δ.Μ./ECTS) του ΠΠΣ του Τμήματος ανέρχεται σε 310. Οι Δ.Μ. κατανέμονται όπως αναφέρεται στη συνέχεια:

 • οι 270 Δ.Μ. αντιστοιχούν σε 55 μαθήματα (46 Υποχρεωτικά και 9 Επιλογής Υποχρεωτικά),
 • οι 30 Δ.Μ. αντιστοιχούν στη Πτυχιακή Εργασία, που πληροί τις προϋποθέσεις μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η διάρκεια εκπόνησής της είναι τουλάχιστον 1 ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η Πτυχιακή Εργασία εξετάζεται και βαθμολογείται, από Τριμελή Επιτροπή στην οποία συμμετέχει και ο επιβλέπων Καθηγητής, με άριστα το 10 και ελάχιστο προβιβάσιμο βαθμό το 5, και
 • οι 10 Δ.Μ. αντιστοιχούν στην Πρακτική Άσκηση, που πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της Δασολογίας, έχει συνολική διάρκεια 4 μήνες, πραγματοποιείται τμηματικά, από 2 μήνες (Ιούλιο, Αύγουστο) αντίστοιχα, στο 6ο και 8ο εξάμηνο σπουδών και δεν βαθμολογείται.

Εγγραφή στο Εξάμηνο

Οι φοιτητές/τριες στην αρχή κάθε εξαμήνου υποχρεούνται να ανανεώνουν την εγγραφή τους και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση παρακολούθησης εργαστηρίων μέσα από το ηλεκτρονικό φοιτητολόγιο estudent.aua.gr, σε προθεσμίες που ανακοινώνονται από το Τμήμα Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου. (Η ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και αποστέλλεται στα ιδρυματικά email των φοιτητών/τριών).

Κατά το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών, μπορούν να δηλωθούν μόνο τα μαθήματα του πρώτου και του δεύτερου εξαμήνου σπουδών αντίστοιχα.

 • Λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε έτος περιλαμβάνει δυο (2) εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων (χειμερινό και εαρινό), στην αρχή κάθε εξαμήνου (Σεπτέμβριο/Οκτώβριο για το χειμερινό και Φεβρουάριο για το εαρινό και όπως κάθε φορά ανακοινώνονται από το Γ.Π.Α.) οι φοιτητές/τριες, με την εγγραφή τους, δηλώνουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στο εξάμηνο που ξεκινάει. Είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του τυπικού τους εξαμήνου και επιπλέον μπορούν να παρακολουθήσουν μέχρι και τρεις (3) θεωρίες και τρία (3) εργαστήρια προηγουμένων εξαμήνων (τα οποία δεν είχαν παρακολουθήσει). Συγκεκριμένα:
  — κατά την εγγραφή τους, τον Σεπτέμβριο/Οκτώβριο (σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και όπως αυτές ορίζονται από το Γ.Π.Α.) δηλώνουν τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου και έως τρεις (3) θεωρίες και τρία (3) εργαστήρια των προηγούμενων χειμερινών εξαμήνων τα οποία δεν είχαν παρακολουθήσει και
  — κατά την εγγραφή τους, τον Φεβρουάριο (σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και όπως αυτές ορίζονται από το Γ.Π.Α.), δηλώνουν τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου και έως τρεις (3) θεωρίες και τρία (3) εργαστήρια των προηγούμενων εαρινών εξαμήνων τα οποία δεν είχαν παρακολουθήσει.
 • Σε ότι αφορά τις εξετάσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις (Ιανουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου), οι φοιτητές/τριες αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, μετά από δήλωση συμμετοχής στο ηλεκτρονικό σύστημα της Γραμματείας σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Γ.Π.Α. για κάθε εξεταστική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση έχουν δικαίωμα να δηλώσουν για εξέταση μόνο τα μαθήματα που έχουν δηλώσει και παρακολουθήσει κατά το τρέχον ή προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη. Συγκεκριμένα:
  — Στο χειμερινό εξάμηνο μπορούν να δηλώσουν τρεις (3) θεωρίες και τρία (3) εργαστήρια από τα μαθήματα των παλαιοτέρων χειμερινών εξαμήνων για την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου.
  — Στο εαρινό εξάμηνο μπορούν να δηλώσουν τρεις (3) θεωρίες και τρία (3) εργαστήρια από τα μαθήματα των παλαιοτέρων εαρινών εξαμήνων για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου.
  — Τον Σεπτέμβριο οι φοιτητές/τριες μπορούν να δηλώσουν όλα τα μαθήματα και εργαστήρια των δυο τελευταίων εξαμήνων (χειμερινού και εαρινού) και επιπλέον έξι (6) θεωρίες και έξι (6) εργαστήρια από προηγούμενα εξάμηνα.
 • Οι φοιτητές/τριες που έχουν βαθμολογηθεί με βαθμό πέντε (5,0) και άνω σε ένα μάθημα, δεν έχουν δικαίωμα να το δηλώσουν ξανά και να εξεταστούν εκ νέου σε αυτό.
 • Οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες μπορούν να δηλώσουν για εξέταση όλα τα μαθήματα των χειμερινών και εαρινών εξαμήνων σε κάθε περίοδο, πάντα με την προϋπόθεση ότι τα έχουν παρακολουθήσει.

Αναγνώριση Μαθημάτων

Η αναγνώριση μαθημάτων από μετεγγραφή η κατάταξη από άλλες Σχολές ή Τμήματα γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Τα μαθήματα που αναγνωρίζονται ως επιτυχώς εξετασθέντα είναι αυτά που οι μετεγγραφόμενοι ή κατατασσόμενοι έχουν εξεταστεί επιτυχώς στη Σχολή ή Τμήμα, από τα οποία προέρχονται, εφόσον τα μαθήματα αυτά ανήκουν στο ίδιο ή παρόμοιο γνωστικό αντικείμενο με μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα Δασολογίας και Δ.Φ.Π. Οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων, στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.

Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και οι αντίστοιχες αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Α.Ε.Ι. ή της Σχολής ή Τμήματος που υποδέχεται τον μετεγγραφόμενο ή κατατασσόμενο φοιτητή/τρια.

Στον χρόνο φοίτησης προσμετράει και ο χρόνος παρακολούθησης εκπαιδευτικού διεθνούς ή ευρωπαϊκού προγράμματος εκπαίδευσης από Α.Ε.Ι., όπως επίσης προσμετράει και η αντίστοιχη βαθμολογία, η οποία μετατρέπεται στη βαθμολογική κλίμακα που ισχύει στο Τμήμα Δασολογίας & Δ.Φ.Π., σύμφωνα με τη σχετική εκπαιδευτική συμφωνία και το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας που προβλέπονται από τις διατάξεις της Φ5/89656/Β3/2007 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων».

Η βαθμολογία μαθημάτων σε αλλοδαπά Α.Ε.Ι. πρέπει να αποδεικνύεται με πρωτότυπο επίσημο έγγραφο του αλλοδαπού Α.Ε.Ι., το οποίο φέρει τη σχετική βεβαίωση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.

Αναστολή Φοίτησης

Υπάρχει δικαίωμα αναστολής φοίτησης μέχρι και τέσσερα (4) εξάμηνα, συνεχόμενα ή τμηματικά, κατόπιν σχετικής αίτησης στη Γραμματεία και παραδίδοντας την ακαδημαϊκή ταυτότητα. Η αίτησή κατατίθεται στη Γραμματεία το αργότερο δέκα (10) ημέρες από την έναρξη του εξαμήνου και εξετάζεται από την Κοσμητεία της Σχολής, η οποία αποφαίνεται σχετικώς. Κατά τη διάρκεια της αναστολής φοίτησης δεν υφίσταται η φοιτητική ιδιότητα, ούτε δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις και η χρονική διάρκεια της αναστολής δεν προσμετρώνται στο συνολικό χρόνο φοίτησης. Με τη λήξη της αναστολής, η φοίτηση συνεχίζεται, με αίτηση του/της φοιτητή/τριας από το εξάμηνο που είχε ανασταλεί.

Διαγραφή

Οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα διαγραφής από το Τμήμα μετά από έγγραφη αίτησή τους στη Γραμματεία. Τα απαραίτητα έντυπα για τη διαγραφή είναι τα ακόλουθα:

 • Έντυπο αίτησης - Υπεύθυνη Δήλωση Διαγραφής (χορηγείται από τη Γραμματεία)
 • Επιστρέφεται στη Γραμματεία η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.

Εντασσόμενοι Φοιτητές/τριες

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α’/29.01.2019), οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και δεν έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν τη δυνατότητα αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, στο οποίο μπορούν να ζητήσουν να ενταχθούν και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Για την ένταξή τους υποβάλλουν αίτηση στη γραμματεία του Τμήματος μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα, που εξετάστηκαν και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής αίτησης. Η αντιστοίχιση των μαθημάτων του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Δ.Φ.Π. του Γ.Π.Α., καθώς και τα επιπλέον μαθήματα για τη λήψη πτυχίου του Τμήματος Δασολογίας και Δ.Φ.Π. του Γ.Π.Α. έχουν καθοριστεί και υπάρχουν στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.

Ανακήρυξη

Οι φοιτητές/τριες ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και ανακηρύσσονται πτυχιούχοι όταν ολοκληρώσουν τον προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης και επιτύχουν στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών μαθήματα και συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS που αντιστοιχούν στις Διδακτικές Μονάδες).

Πτυχιακή Εργασία

Για τη λήψη του πτυχίου του Τμήματος είναι απαραίτητη η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας (Π.Ε.). Ο αριθμός των προσφερόμενων Π.Ε. και τα θέματά τους καθορίζονται με ευθύνη των καθηγητών. Κάθε καθηγητής έχει το δικαίωμα να αναλαμβάνει μέχρι πέντε (5) Π.Ε. σε κάθε εξάμηνο. Σε περίπτωση που οι απαιτούμενες Π.Ε. ξεπερνούν τον αριθμό των μελών ΔΕΠ τότε μόνο μπορούν οι ανατεθούν σε καθηγητή περισσότερες από 5 Π.Ε.

Ο σχεδιασμός της υλοποίησης της Π.Ε. γίνεται με ευθύνη του επιβλέποντος καθηγητή από κοινού με τον/την φοιτητή/τρια. Ο στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι αφενός να εισάγει τον/την φοιτητή/τρια στη διαδικασία της έρευνας και αφετέρου η ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος. Ο/Η φοιτητής/τρια μπορεί να επιλέξει την επιστημονική περιοχή στην οποία θέλει να εκπονήσει την Πτυχιακή του Εργασία, σε συνεργασία με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Η Π.Ε. ολοκληρώνεται με τη συγγραφή της μελέτης και τη δημόσια υποστήριξή της ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία αποτελεί και την τελική αξιολόγησή της. Η Π.Ε. συμμετέχει στο τελικό σύνολο των διδακτικών μονάδων του προγράμματος σπουδών με 30 διδακτικές μονάδες και βαθμολογείται, με άριστα το 10 και ελάχιστο προβιβάσιμο βαθμό το 5. Η Π.Ε. παρουσιάζεται και αξιολογείται σε ημερομηνία που ορίζεται από την εξεταστική επιτροπή. Η διαδικασία εκπόνησης Π.Ε. περιγράφεται αναλυτικά στον Οδηγό Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών. 

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του Πτυχίου. Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών, δεν βαθμολογείται αλλά λαμβάνει δέκα (10) πιστωτικές μονάδες ECTS. Σκοπός της ΠΑ είναι να δοθεί στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος η δυνατότητα μιας πρώτης επαφής με την πραγματικότητα της αγοράς εργασίας και ταυτόχρονα το Τμήμα να διασυνδεθεί με εταιρείες και ιδιώτες επαγγελματίες του κλάδου. Έτσι, οι φοιτητές/τριες μέσω της Π.Α. διευρύνουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές σε αντικείμενα των σπουδών τους και αποκτούν την απαιτούμενη ευελιξία, που αξιώνουν οι νέες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες.

Οι φοιτητές/τριες, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σπουδών, δηλώνουν, σε καθορισμένες ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Γ.Π.Α., τον φορέα της Π.Α. Η Π.Α. πραγματοποιείται κατά τους θερινούς μήνες (Ιούλιο και Αύγουστο) του 6ου και του 8ου εξαμήνου σπουδών και αν δεν ολοκληρωθεί στον προκαθορισμένο χρόνο, τότε μπορεί να πραγματοποιηθεί την επόμενη χρονιά, τους ίδιους μήνες.

Η Π.Α. μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς, σε Εργαστήρια, τόσο του Γ.Π.Α., όσο και άλλων ερευνητικών οργανισμών. Υπάρχει δυνατότητα εκπόνησης πρακτικής σε διαφορετικούς φορείς, ώστε να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα, υπό την προϋπόθεση ότι επιβλέπεται από Γεωτεχνικό ή επαγγελματία άλλης ειδικότητας, που έχει γίνει αποδεκτή από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης. Η υλοποίηση της Π.Α. παρακολουθείται από τους υπεύθυνους Καθηγητές, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τους «εργοδότες» προκειμένου να πληροφορηθούν τη συνέπεια αλλά και την ανταπόκριση του φοιτητή στο αντικείμενο απασχόλησής του. Οι φοιτητές/τριες (για το 6ο και 8ο εξάμηνο σπουδών) δηλώνουν τους φορείς που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την ΠΑ. Οι φορείς που δηλώνουν θα πρέπει να έχουν αντικείμενο σχετικό με τα αντικείμενα της Δασολογικής επιστήμης.

Περισσότερες Πληροφορίες

Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος:

 • Έχουν το δικαίωμα συνεργασίας για τις εκπαιδευτικές και εξεταστικές τους ανάγκες με το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος, στις ημέρες και ώρες που έχουν ανακοινωθεί από το κάθε μέλος ΔΕΠ στην αρχή κάθε εξαμήνου.
 • Έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήματα και αιτήσεις, τα οποία θα απαντώνται σε εύλογο χρονικό διάστημα, στη Γραμματεία του Τμήματος.
 • Οφείλουν να παρακολουθούν και να ελέγχουν την ορθότητα των καταχωρημένων στοιχείων και δηλώσεων μαθημάτων στον φάκελό τους στην ηλεκτρονική γραμματεία.
 • Έχουν την ευθύνη του τακτικού ελέγχου του ηλεκτρονικού λογαριασμού (e-mail) που τους έχει χορηγήσει το Πανεπιστήμιο, ώστε να είναι δυνατή η ενημέρωση τους από τη Γραμματεία ή τους διδάσκοντες, καθώς και των ενημερωτικών ιστότοπων του Γ.Π.Α. και του Τμήματος.
 • Έχουν την υποχρέωση να τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τον παρόντα Κανονισμό Σπουδών.
 • Οι φοιτητές/τριες συμμετέχουν, με τους νόμιμα ορισμένους εκπροσώπους τους, ενεργά στις διοικητικές δραστηριότητες των συλλογικών οργάνων, συμβάλλοντας στην οργάνωση και λειτουργία των διοικητικών και εκπαιδευτικών διαδικασιών των Σχολών, των Τμημάτων και του Γ.Π.Α. γενικότερα.
 • Η διάθεση αιθουσών για φοιτητικές εκδηλώσεις γίνεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, με έγκαιρη ειδοποίηση του διδάσκοντος που χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη αίθουσα. Οι αίθουσες που διατίθενται πρέπει να παραδίδονται μετά τη χρησιμοποίησή τους στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν.

Μεταπτυχιακά

Οικολογία & Διαχείριση Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ και ΔΦΠ), της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2021-2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο στην ελληνική γλώσσα: «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» και στην αγγλική: «ECOLOGY AND MANAGEMENT OF THE ENVIRONMENT», σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4485/2017 και ν. 4610/2019, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει."

Αντικείμενα του Π.Μ.Σ. είναι:

 1. Η επιστημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, τεχνικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της οικολογίας με έμφαση σε εξειδικευμένα θέματα οικολογίας, διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος.
 2. Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. επιστημονικές περιοχές της Οικολογίας και της διαχείρισης του Περιβάλλοντος.
 3. Η δημιουργία υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων επιστημόνων στο χώρο της οικολογίας και της διαχείρισης του περιβάλλοντος, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της χώρας.
 4. Η επιβράδυνση της εκροής Ελλήνων επιστημόνων προς το εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές, στο χώρο της οικολογίας και της διαχείρισης του περιβάλλοντος προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και της εθνικής οικονομίας.

Πρόγραμμα Erasmus +

Το πρόγραμμα Erasmus+ πραγματοποιεί ανταλλαγές φοιτητών για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές, διδακτορικές σπουδές, πτυχιακή εργασία και πρακτική άσκηση καθώς και ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού με Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ και έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες με αρκετά Πανεπιστημιακά Τμήματα. Δείτε εδώ το σχετικό κατάλογο.

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το πρόγραμμα Erasmus+  στους φοιτητές είναι:

 • Υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση
 • Εμπειρία από εκπαιδευτικά συστήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών
 • Ευκαιρίες συναναστροφής με φοιτητές άλλων χωρών και ανταλλαγής γνώσεων και πολιτισμικών εμπειριών
 • Προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των Ιδρυμάτων στην εκπαίδευση και στην έρευνα.

Εκπρόσωπος του Τμήματος είναι ο κ. Παλαιολόγος Παλαιολόγου, Επίκουρος Καθηγητής (palaiologou@aua.gr).

Αναπληρωτής εκπρόσωπος του Τμήματος είναι ο κ. Στέργιος Ταμπέκης, Επίκουρος Καθηγητής (stampeki@aua.gr).

Το γραφείο Erasmus + του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (http://www.european.aua.gr/) συντονίζει και υποστηρίζει διοικητικά και οικονομικά το Πρόγραμμα Erasmus+ και παρέχει αναλυτικές πληροφορίες.

Υπεύθυνη Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων:

Βασιλική Γρίβα
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75, 11855 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 210 529 4823
Email: european_pr@aua.gr

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι ορίζονται κάθε Ακαδημαϊκό Έτος από την Συνέλευση του Τμήματος με στόχο την καλύτερη οργάνωση και επιτυχή περάτωση των σπουδών των φοιτητών.

Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι είναι διδάσκοντες του Τμήματος που, μέσα από συζήτηση, μπορούν να βοηθήσουν τον φοιτητή ή την φοιτήτρια σε ακαδημαϊκά θέματα, όπως η επιλογή μαθημάτων, η διαχείριση προβλημάτων με το πρόγραμμα σπουδών και η διασαφήνιση αποριών που μπορεί να υπάρχουν σε σχέση με τις διαδικασίες που έχει θεσπίσει το Τμήμα. Επίσης, λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε φοιτητές και υπηρεσίες του Ιδρύματος, όπως η Φοιτητική Μέριμνα, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή το Συνήγορο του Φοιτητή κλπ.

Είναι πολύ σημαντικό οι φοιτητές να γνωρίζουν τον/την Σύμβουλο καθηγητή τους και να έχουν τουλάχιστον μία συνάντηση μαζί του/της, κάθε ακαδημαϊκό έτος.

ΣΠΟΥΔΕΣ

Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Διδακτορικά
Πρόγραμμα Erasmus +
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο