ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5612 - Περιβαλλοντικές Πολιτικές και Περιβαλλοντική Οικονομική Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Εισαγωγή στο μάθημα - Σχετικά με την νέα ΚΑΠ και τις επενδυτικές ευκαιρίες από το Ταμείο Ανάκαμψης για τον αγροδιατροφικό τομέα 2. Στόχοι, μέτρα, μορφές και φορείς αγροτικής πολιτικής 3. Έννοια, σχεδιασμός και επιπτώσεις πολιτικής αγροτικών προϊόντων 4. Πολιτική προϊόντων ζωικής και φυτικής παραγωγής 5. Δημόσια παρέμβαση στον αγροτικό τομέα. Δημόσιες ευρωπαϊκές πολιτικές, κατανομή και όρια αρμοδιοτήτων 6. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική και το Ταμείο Ανάκαμψης 7. Συνέπειες αγροτικής πολιτικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 8. Θεωρία ζήτησης και προσφοράς γεωργικών προϊόντων. Διαμόρφωση τιμών 9. Χρηματοδότηση γεωργίας και αγροτικές ασφαλίσεις. Μηχανισμοί εισοδηματικής στήριξης 10. Καλές πρακτικές επιχειρηματικότηταςστο χώρο των καινοτόμων τεχνολογιών αγροδιατροφής (έξυπνα θερμοκήπια, γεωργία ακριβείας, ταυτοποίηση DNA προϊόντων, έξυπνη συσκευασία) 11. Καινοτομία και ψηφιακός εκσυγχρονισμός αγροτικού τομέα. Έξυπνη γεωργία και συστήματα αυτοματισμού 12. Πολιτικές για την προώθηση της καινοτομίας στον αγροτικό τομέα. Εκπαίδευση και κατάρτιση στο πλαίσιο ενός σύγχρονου αγροδιατροφικού μοντέλου 13. Το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα και η μετάβαση σε ένα φιλικότερο προς το περιβάλλον διατροφικό σύστημα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι:

  • η εισαγωγή των φοιτητών σε θέματα που αφορούν τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, όπως την ταξινόμηση των διαθέσιμων πόρων για την υλοποίηση της, το απαιτούμενο κόστος και τις δαπάνες παραγωγής, καθώς και τα οικονομικά οφέλη ή τις ζημίες που θα προκύψουν,
  • η κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των γεωργικών προϊόντων, 
  • η περιγραφή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • περιγράφει τη διαχρονική εξέλιξη των αγροτικών ζητημάτων πολιτικής,
  • εξηγεί τα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό χώρο,
  • κατανοεί και να αναπαράγει θεωρίες και έννοιες που αφορούν επιδράσεις και εξελίξεις αγροτικών πολιτικών και ειδικότερα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής,
  • κατανοεί και να αναγνωρίζει εθνικές ή διεθνείς επιδράσεις που έχουν διαφορετικά μέτρα ή καθεστώτα αγροτικής πολιτικής σε διάφορους εμπλεκομένους φορείς.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Ελληνική Λιανός, Θ., Δαμιανός, Δ., Μέργος, Γ., Ντεμούσης, Μ. & Κατρανίδης, Σ. (2009),“Αγροτική οικονομική - Θεωρία και πολιτική”, Αθήνα: Μπένου. Σέμος, Α. (2010), “Αγροτική Πολιτική”, Θεσσαλονίκη: Ζήτη. Σπάθης, Π., Παπαγεωργίου, Κ. & Δαμιανός Δ. (2015), “Αγροτική Πολιτική”, Αθήνα: Σταμούλης. Ξενόγλωσση Grant, W. (1997). The common agricultural policy. Macmillan International Higher Education. Greer, A. (2005). Agricultural policy in Europe. Manchester University Press. Ackrill, R. (2000). Common Agricultural Policy (Vol. 9). A&C Black. - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Journal of Agricultural Economics Journal of Agricultural and Applied Economics Journal of Agricultural and Resource Economics

Διδάσκοντες

4 Ώρες Εβδομαδιαίως
 5 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο